liengtam-banner-top-1

Các chế định và mục đích của mẫu thanh lý hợp đồng

Mẫu thanh lý hợp đồng thuộc dạng văn bản sử dụng cho việc kết thúc quá trình hợp tác giữa hai bên. Trong trường hợp cụ thể là hợp đồng xây dựng, biên bản sẽ chấm dứt, đánh dấu sự hoàn thành quá trình hợp tác giữa khách hàng và nhà thầu xây dựng. 

Văn bản này nhằm làm minh bạch, thể hiện sự rõ ràng trong kê khai phần mục công việc và tài chính. mẫu thanh lý hợp đồng có thể dùng trong đa dạng hoạt động cá nhân đến cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân.  

Mẫu thanh lý hợp đồng được sử dụng trong trường hợp nào

Mẫu thanh lý hợp đồng xây dựng bao gồm những thông tin cụ thể được quy ước. Kèm theo văn bản là sự minh bạc và đã được xác nhận công việc bàn giao giữa hai bên. Bên B bàn giao cho bên A các khối lượng công việc đã hoàn thành. Bên B thanh toán đầy đủ cho bên A, số tiền được nghi bằng chữ và bằng số rõ ràng. Hai bên đều có chữ ký để xác nhận tính xác thực của hợp đồng.

Các chế định và mục đích của mẫu thanh lý hợp đồng 1
cac-che-dinh-va-muc-dich-cua-mau-thanh-ly-hop-dong

Mẫu thanh lý hợp đồng có thể được sử dụng trong nhiều nghành nghề khác nhau. Với mục đích chính là tạo sự minh bạch về tài chính, công việc, tài sản giữa hai bên. Hạn chế tối đa những tranh chấp không được làm rõ về sau. Văn bản thường đượ được sử dụng thông dụng trong lĩnh vực xây dựng, kinh tế, nhà đất, bàn giao tài sản của nhân viên với công ty…

Ý nghĩa của mẫu thanh lý hợp đồng?

Đặc điểm của biên bản hợp đồng thanh lý

Biên bản nhằm mục đích không dẫn đến tranh chấp, mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn cơ sở lý thuyết. Có sự thỏa thuận của Bên A và Bên B-Áp dụng theo những điều khoản hợp đồng chính thức đã ký kết.

Trường hợp cần viết mẫu thanh lý hợp đồng

 

 

 

Trường hợp cần viết mẫu thanh lý hợp đồng

Không phải tất trường hợp đều áp dụng biên bản trong kỳ tình huống nào doanh nghiệp cũng có thể viết. Việc viết biên bản được quy định cụ thể trong những tình huống sau:

– Hợp đồng được lập khi các hoạt động kinh tế, xây dựng, kinh doanh được hoàn thành

– Thời hạn của bản hợp đồng đã hết hạn, không còn sự thỏa thuận nào trong bản hợp đồng được thực hiện. Ví dụ như mẫu thanh lý hợp đồng cho thuê nhà.

– Trường hợp thỏa thuận giữa 2 bên đã bị đình chỉ hoặc trong giai đoạn sẽ hủy bỏ.

– Trao đổi không tiếp tục được thực hiện và cần lập biên bản, ví dụ giải thể công trình, kết thúc dự án, kinh doanh đó.

– Người thực hiện điều khoản hợp đồng không có đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng kinh tế tương ứng. 

Văn bản thanh lý hợp đồng qua đó thể hiện nghĩa vụ, quyền lợi tương ứng nội dung trong bản hợp đồng, tuân theo yếu tố trong biên bản hợp pháp với quy định của nhà nước.

Trong trường hợp nào mẫu thanh lý hợp đồng là bắt buộc?

Bản chất của thanh lý hợp đồng là giúp 2 bên xác định đã thực hiện quyền và nghĩa vụ gì, khoản nào còn tồn đọng, việc đó gây ra hậu quả gì. Sau khi hoàn thành xác định, phần quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận xem như chấm dứt. Riêng quyền và nghĩa vụ chưa thực hiện vẫn còn hiệu lực. 

Vậy nên mục đích của thanh lý hợp đồng là giải phóng quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện với nhau. Tránh các mâu thuẫn về quyền lợi có thể xảy ra khi một bên có khiếu nại. Đây là một trong những ưu việt của mẫu thanh lý hợp đồng.

Các mẫu thanh lý hợp đồng thông dụng

Các chế định và mục đích của mẫu thanh lý hợp đồng 2
cac-che-dinh-va-muc-dich-cua-mau-thanh-ly-hop-dong

Mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—–

mẫu thanh lý hợp đồng DỊCH VỤ 

– Căncứ hợp đồng … ký ngày … tháng …năm ..          

– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty …

Hôm nay, ngày … tháng… năm …., chúng tôi gồm:

Chúng tôi gồm:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A):

CÔNG TY ….

Địa chỉ: ….

Đại diện: Ông …

Chức vụ: Tổng Giám đốc/ Giám đốc

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Đại diện:  Ông ….

Chức vụ: Tổng Giám đốc/ Giám đốc

Hai bên đã  tiến hành thanh lý hợp đồng với những nội dung sau:

  1. Bên A đồng ý nghiệm thu kết quả sử dụng dịch vụ … do bên B bàn giao đến hết ngày …
  2. Bên A đã thực hiện việc thanh toán trước phí sử dụng dịch vụ …cho bên B vào ngày…..

Số tiền:                              VND (Bằng chữ: ……………………………………..).

Hai bên đồng ý thanh lý các hợp đồng này vào ngày….

Biên bản được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản.

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà:

cac-che-dinh-va-muc-dich-cua-mau-thanh-ly-hop-dong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

mẫu thanh lý hợp đồng THUÊ NHÀ

(Căn nhà số :  đường……………phường  …………………………………………………… quận……………………)

chúng tôi ký tên dưới đây gồm :

BÊN CHO THUÊ NHÀ:  (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………..do …………………cấp ngày…….tháng…….năm……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………    

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)    

Công ty:………………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở số:……………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………………..

Do ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………..do ……………………………………………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………..

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………………………………………..

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như­ sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày……….tháng ……….năm……………

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố  Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số……….lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày………..tháng………..năm………………..

BÊN A                                                             BÊN B

(ký và ghi rõ họ và tên)                               (ký và ghi rõ họ và tên) 

Mẫu thanh lý hợp đồng trước thời hạn:

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : …………………………………… Fax: ……………………………………………….

MST                     : …………………………………………………………………………………………..

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . …………………………………………………………………………………………..

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : ……………………………………………… Fax: …………………………………….

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký mẫu thanh lý hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..   với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

Giá trị hợp đồng trước thuế: …………………………………………………………………………

Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ………………………………….

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tê)

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là nội dung đầy đủ của nhưng mẫu thanh lý hợp đồng có thể sử dụng đến. Biên bản giúp cho việc hợp tác của 2 bên được chủ động, chuẩn bị đầy đủ hơn và đảm bảo đầy đủ quyền lợi pháp lý của cả 2

 

Bài Viết Liên Quan

Call Now Button