Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Website

1. Điều khoản

Khi truy cập vào trang web này, có địa chỉ https://liengtam.com, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Website này và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp địa phương nào có liên quan. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn bị cấm truy cập vào trang web này. Các tài liệu chứa trong trang web này được bảo vệ bởi bản quyền và luật về thương hiệu.

2. Giấy phép sử dụng

Được cấp phép tải xuống tạm thời một bản sao của tài liệu trên trang web của liengtam cho mục đích xem tạm thời cá nhân, không thương mại. Đây là việc cấp phép, không phải là việc chuyển nhượng quyền sở hữu, và theo giấy phép này bạn không được phép:

  • sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  • sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc hiển thị công khai nào;
  • cố gắng đảo ngược kỹ thuật phần mềm nằm trong trang web của liengtam;
  • xóa bỏ bất kỳ thông báo bản quyền hoặc thông báo sở hữu khác từ các tài liệu; hoặc
  • chuyển gửi các tài liệu cho người khác hoặc “phản chiếu” các tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Điều này sẽ cho phép liengtam chấm dứt việc sử dụng khi vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Khi chấm dứt, quyền xem của bạn cũng sẽ bị chấm dứt và bạn nên tiêu hủy bất kỳ tài liệu đã tải xuống nào trong tay bạn, cho dù là in hoặc điện tử.

3. Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả các tài liệu trên trang web của liengtam được cung cấp “như đã có”. liengtam không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, có thể là rõ ràng hoặc ngụ ý, do đó từ chối tất cả các bảo đảm khác. Hơn nữa, liengtam không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc đáng tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang web nào liên kết đến trang web này.

4. Giới hạn trách nhiệm

liengtam hoặc nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của liengtam, ngay cả khi liengtam hoặc đại diện được ủy quyền của trang web này đã được thông báo, bằng miệng hoặc bằng văn bản, về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó. Một số phạm vi pháp không cho phép giới hạn bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm về các thiệt hại ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng đối với bạn.

5. Sửa đổi và Nhầm lẫn

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của liengtam có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, chữ viết sai hoặc lỗi về hình ảnh. liengtam không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web này đều chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. liengtam có thể thay đổi các tài liệu chứa trong trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. liengtam không cam kết cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

liengtam không đã xem xét tất cả các trang web liên kết đến trang web của mình và không chịu trách nhiệm cho nội dung của bất kỳ trang web nào liên kết đến trang web này. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không ngụ ý việc liengtam chấp thuận trang web đó. Việc sử dụng bất kỳ trang web liên kết nào là do người dùng tự chịu rủi ro.

7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng trang web

liengtam có thể xem xét và chỉnh sửa Điều khoản Sử dụng trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ phiên bản hiện tại của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

9. Luật pháp áp dụng

Mọi khiếu nại liên quan đến trang web của liengtam sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của vn mà không xem xét các quy định về xung đột luật pháp.