Exness

Trang Thông Tin Điện Tử Cục Thống Kê Tỉnh Tiền Giang

1. Khái niệm:

   a) GDP: Trong kinh tế học, Gross Domestic Product (GDP) hay tổng sản phẩm trong nước là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một quốc gia trong một năm.

   b) GRDP Tổng sản phẩm trên địa bàn (Gross Regional Domestic Product) được xác định bởi Tổng cục Thống kê như sau: là tổng kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất của tất cả đơn vị thường trú trong một tỉnh trong một năm; phản ánh mối quan hệ trong quá trình sản xuất, phân phối thu nhập, sử dụng cuối cùng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế địa phương.

      GRDP theo giá thực tế được sử dụng để nghiên cứu cơ cấu và sự biến động kinh tế theo các ngành, nhóm ngành, loại hình kinh tế, mối quan hệ giữa kết quả sản xuất với ngân sách nhà nước và phúc lợi xã hội. GRDP theo giá so sánh được sử dụng để đánh giá tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế địa phương, các ngành, loại hình, khu vực, nghiên cứu sự thay đổi về khối lượng hàng hóa và dịch vụ mới được tạo ra theo thời gian.

   2. Điểm khác biệt giữa GRDP và GDP:

   – GRDP: là tổng sản phẩm tính trên phạm vi một vùng, một tỉnh hay một thành phố.

   – GDP: là tổng sản phẩm tính trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia.

   Phương pháp tính và nội dung tính của chỉ tiêu GDP và GRDP là giống nhau, chỉ khác nhau ở phạm vi tính toán. GDP tính trên phạm vi một quốc gia, GRDP tính trên phạm vi một tỉnh hoặc một thành phố.

   3. Phương pháp tính GRDP: GRDP được xác định theo 03 phương pháp như sau:

   (1) Xét về góc độ sử dụng: GRDP là tổng cầu của nền kinh tế bao gồm: Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của các cơ quan, tích luỹ tài sản và chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ.

   (2) Xét về góc độ thu nhập, GRDP gồm: thu nhập của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong kỳ.

   (3) Xét về góc độ sản xuất: GRDP bằng giá trị sản xuất trừ đi chi phí trung gian cộng thuế sản xuất trừ trợ cấp sản xuất (nếu có).

   GRDP được tính theo 03 phương pháp khác nhau (Phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng cuối cùng và phương pháp thu nhập)

   4. Ý nghĩa của GRDP: GRDP là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá kết quả sản xuất cuối cùng của một tỉnh trong một năm. GRDP cũng được sử dụng để đánh giá sự phát triển kinh tế theo thời gian và so sánh quốc tế.

   5. Sự cần thiết phải tính toán chỉ tiêu GRDP thay cho chỉ tiêu GDP của cấp tỉnh:

   Chỉ tiêu GDP là một chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, dùng để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế – xã hội và phân tích kinh tế để phát triển chính sách của quốc gia. Đối với cấp tỉnh, GDP không phù hợp và cần tính toán chỉ tiêu GRDP.

   Tuy nhiên, ở Việt Nam, cấp tỉnh cũng có chức năng quản lý, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế – xã hội. Việc tính toán GDP cấp tỉnh vẫn được thực hiện để đáp ứng nhu cầu thông tin cho quản lý địa phương. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa GDP cấp tỉnh và GDP quốc gia là do những bất cập trong công tác thống kê hiện nay.

   Để khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu này, Thủ tướng đã chỉ đạo xây dựng Đề án Chuyển đổi quy trình biên soạn số liệu GRDP cho cấp tỉnh. Theo đề án này, việc biên soạn chỉ tiêu GRDP của các địa phương sẽ được tập trung tại Tổng cục Thống kê. Việc chuyển đổi quy trình biên soạn chỉ tiêu GRDP là phù hợp với quy trình quốc tế. Mục tiêu là nâng cao chất lượng số liệu GRDP của cấp tỉnh. Đến năm 2018, Tổng cục Thống kê sẽ trực tiếp tính toán GRDP cho các tỉnh, thành phố.

                                                                             Phòng TK Tổng hợp